Consulta de candidats suspesos

 Tornar 

Consulta dels candidats suspesos en les llistes d'ocupació temporal d'institucions sanitàries, a les 01:30 hores del dia de publicació (01/12/2019)

Instruccions

Direcció Territorial

 

Diligència de Publicació

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats penalitzats o suspesos provisionalment en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat a un nomenament en una determinada categoria professional.

De conformitat amb allò que disposa l?article 138.2 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat i article 8.6 de l'Orde de 5 d'octubre de 2009, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui li resulta d'aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents, s'ha penalitzat o suspés provisionalment, en la Borsa de Treball, als candidats que figuren relacionats en el llistat publicat en la pàgina web.

La penalització o suspensió provisional s'ha realitzat en la categoria professional i en el període que s'indica.

Els candidats penalitzats o suspesos per haver rebutjat o renunciat a un nomenament en una determinada categoria professional, disposen d'un termini de 10 dies hàbils des de la publicació d'esta diligència per a al·legar i presentar els documents justificatius que estimen pertinents. Si no formulen al·legacions en el termini assenyalat l'esmentada penalització o suspensió passarà a ser definitiva i no se li podrà oferir cap nomenament en la categoria professional objecte de la penalització o suspensió.