Consulta de candidats suspesos

 Tornar 

Consulta dels candidats suspesos en les llistes d'ocupació temporal d'institucions sanitàries, a les 01:30 hores del dia de publicació (01/07/2020)

Instruccions

Direcció Territorial

 

Diligència de Publicació

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats penalitzats o suspesos provisionalment en les llistes d'ocupació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat a un nomenament en una determinada categoria professional.

De conformitat amb allò que disposa l'article 23 de l'Orde 4/2019, de 14 de novembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula el procediment de selecció de personal temporal per a la cobertura de places estatutàries gestionades per la Conselleria amb competències en matèria de sanitat, s'ha penalitzat o suspés provisionalment, en la Borsa de Treball, als candidats que figuren relacionats en el llistat publicat en la pàgina web.

La penalització o suspensió provisional s'ha realitzat en la categoria professional i en el període que s'indica.

Els candidats penalitzats o suspesos per haver rebutjat o renunciat a un nomenament en una determinada categoria professional, disposen d'un termini de 10 dies hàbils des de la publicació d'esta diligència per a al·legar i presentar els documents justificatius que estimen pertinents. Si no formulen al·legacions en el termini assenyalat, l'esmentada penalització o suspensió passarà a ser definitiva.